مقالات

دی ۲۰, ۱۳۹۶

کارگران پاره وقت در قانون کار

تعریف مفاهیم حقوق و قانون فرهنگ معین حقوق را از نظر لغوی حصه ، بهره ، وظایف ، تکالیف ، مواجب و شهریه ها تعبیر کرده […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

قرارداد در قانون کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

کارگران و شب کاری

جهت آشنایی و اطلاع از نوع کار شب کاری و نیز مزایای آن ابتدا میبایست با ساعات کار و انواع کار از نظر قانون مربوطه آشنا […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است […]